ความเห็น 11168

ขนมหน่อไม้

นางสาวนาถยา ชื่นสุวรรณ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้ทำเว็บไซต์เรื่องขนมหน่อไม้ มี URL คือ  www.geocities.com/khamnom13 มีข้อสรุปการทำงานดังนี้

         ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ เจ้าของขนมหน่อไม้มีความพยายามในการการทำขนมที่หาทานได้ยาก มีที่จังหวัดอุทัยธานี เป็นการช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้
         คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ ความอดทนในการทำงานและความพยายามในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
         เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ การผสมแป้งให้มีสัดส่วนพอดีและผสมให้เข้ากันก่อนนึ่ง
         เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ ควรมีเครื่องบดหน่อไม้ และเครื่องผสมแป้ง เพื่อความรวดเร็วในการทำขนม
         ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการในเรื่อง ขนมหน่อไม้  จะพัฒนาขนมหน่อไม้ให้ดีขึ้น โดย ทำห่อขนมแบบแปลกๆ ให้น่ารับประทานและซื้อเป็นของฝาก