ความเห็น 7825

ขนมหน่อไม้

นางสาว อวัสยา บุญสรีกุล
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้จัดทำเว็บไซต์เรื่องขนมหน่อไม้มี URL คือ  www.geocities.com/khamnomi13  มีข้อสรุปการทำงานดังนี้

      ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  เจ้าของขนมหน่อไม้มีความพยายามในการทำขนมี่หาทานได้ยากมีที่จังหวัดอุทัยธานีของเราเท่านั้น

       คุณธรรมที่ได้รับจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ การมีความพยายามและความอดทนในการทำงานให้สำเร็จ

        เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการสร้างงาน คือ  การผสมแป้งให้มีสัดส่วนที่เท่ากันแล้วนำไปนึ่ง

         เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ ควรมีเครื่องบดหน่อไม้ และเครื่องผสมแป้ง เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำขนม

          ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการเรื่องขนมหน่อไม้ จะพัฒนาขนมหน่อไม้ให้ดีขึ้น โดยการทำห่อบรรจุขนมแบบแปลกๆ ให้น่ารับประทานและน่าซื้อเป็นของฝากมากขึ้น