เราสามารถจัดการความรู้โดยใช้ Weblog หรือ Blog ซึ่งมีหลายหน่วยงานได้ดำเนินการแล้ว ข้อมูลจะทันสมัยเสมอ เพราะผู้ดำเนินการสามารถแก้ไขและเพิ่มข้อข็อมูลได้ง่าย
มีตัวอย่างมากมาย เช่น
http://www.si.mahidol.ac.th/km/News/weblog.htm
http://gotoknow.org/thaikm
http://gotoknow.org/beyondkm
http://gotoknow.org/dtkku8
http://gotoknow.org/nuqakm
http://gotoknow.org/ed-nuqakm
http://gotoknow.org/somluckbee
http://gotoknow.org/beeman
http://gotoknow.org/archive/2005/12/18/08/31/32/e10011