QAKM ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มน.


         เมื่อวานนี้ (6 มิ.ย.50) ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มน. มีเรื่องใหญ่ๆ 2 เรื่อง ที่ QAU ได้นำเข้าวาระแจ้งเพื่อทราบ  เรื่องแรก คือ การนำเสนอผลการประเมินตนเองของกลุ่มสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2549  ข้อมูลเกือบครบ 12 เดือน (22 พค.50)  ของ 8 กลุ่มสาขาวิชาใน มน. ประกอบด้วย
1.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
3.  กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4.  กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.  กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
6.  กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี  การจัดการการท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์
7.  กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
8.  กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์

         โดยมีตัวแทนจากแต่ละกลุ่มสาขาวิชามานำเสนอผลการประเมินของกลุ่มของตนเอง  ซึ่งมีบางกลุ่มสาขาวิชาผลการประเมินเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล 9 เดือน มีผลการประเมินค่อนข้างแกว่ง  ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วนซึ่งดิฉันคิดว่าการที่เราจัดกิจกรรมที่ให้แต่ละกลุ่มสาขาวิชาได้นำผลการประเมินมารวบรวม ทบทวน และได้พูดคุยหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาร่วมกันทำให้ผลการประเมินในแต่ละกลุ่มดีขึ้นตามลำดับ  โดยเมื่อวานหลังจากที่ทุกกลุ่มนำเสนอสรุปว่าทั้ง 8 กลุ่มสาขาวิชามีผลการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน สมศ. ทั้งหมด

 

         หลังจากนั้นท่านอาจารย์วิบูลย์ได้แจ้งวันนัดสำคัญๆ ของกิจกรรมใหญ่ๆ ในปีนี้ให้ในที่ประชุมได้ทราบเพิ่มเติมอีกครั้งเพื่อทุกท่านจะได้ทราบความเคลื่อนไหว ไม่จัดงานชนกัน และเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานไปในขณะเดียวกัน

กิจกรรม / โครงการที่จัดไปแล้ว

“KM Workshop : เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กลุ่มสาขา)”
ครั้งที่ 1  วันจันทร์ที่ 2 - วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549

ครั้งที่ 2  วันจันทร์ที่ 12 - วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2550
-  ประเมินตนเองระดับกลุ่มสาขาวิชาโดยใช้ข้อมูล 9 เดือน

ครั้งที่ 3  วันจันทร์ที่ 21 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550
โครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง”
-  ประเมินตนเองระดับกลุ่มสาขาวิชาโดยใช้ข้อมูลเกือบครบ 12 เดือน

กิจกรรม / โครงการที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการและเตรียมการ

“KM Workshop : เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กลุ่มสาขา)”
ครั้งที่ 4  วันจันทร์ที่ 6 - วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2550

IQA ระดับคณะวิชา มิถุนายน - กรกฎาคม 2550 

IQA ระดับมหาวิทยาลัย 29-31 สิงหาคม 2550

EQA 2 ตุลาคม - ธันวาคม 2550

อบรม Assessor สกอ. (ที่ มน.) 26-28 กันยายน 2550

มหกรรม KM ภูมิภาค (ที่ มน.) 27-29 กันยายน 2550

     ส่วนเรื่องสำคัญเรื่องที่สองเกี่ยวกับ KM คือ มีการมอบเสื้อสามารถ NUKM 2007 พร้อมหนังสือการจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติให้กับบุคคลสำคัญ 5 ท่าน ที่มีคุณสมบัติต่างๆ กัน  ท่านอาจารย์ beeman ได้เขียนบันทึกที่เกี่ยวข้องไว้ที่นี่ค่ะ <KM tip <๑> : การแสดงความชื่นชมยินดีและการให้รางวัล> พอดิฉันได้อ่านบันทึกของท่านก็พลันปิ๊งใบหน้าของท่านผู้หนึ่งซึ่งดิฉันขอยกให้ท่านเป็น "เจ้าตำรับของ Tip นี้" เพราะท่านใช้ Tip นี้กับเราชาว มน. ค่อนข้างบ่อย  และใช้ทีไรได้ผลทู้กที  คือ เมื่อไหร่ลองท่านได้พูดคุย  ทักทาย  หรือชมเชยเล็กๆ น้อย  เราเองยิ้มกันแก้มปริ  ทำงานกันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ... ขอไม่เฉลยนะคะว่าท่านคือใคร) 

         สำหรับผู้ที่ได้รับเสื้อสามารถ NUKM 2007 และหนังสือการจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ  ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เมื่อวานนี้ความจริงมีทั้งหมด 5 ท่าน แต่เนื่องจากมี 2 ท่าน ติดภารกิจ  จึงเข้ารับ 3 ท่าน ดังนี้ค่ะ         ท่านแรกอาจารย์ ทันตแพทย์พิชิต  งามวรรณกุล    คณะทันตแพทยศาสตร์


         ท่านเป็นผู้ที่นำการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในโครงการโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข  และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการนำเสนอในโครงการระดับชาติ (เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 50 ณ โรงแรมโรสการ์เดนท์ จ.นครปฐม ) จนได้รับความชื่นชมจากผู้เข้าร่วมในงาน  (อย่างน้อยดิฉันก็ได้อ่านบันทึกใน G2K และจากคำชื่นชมของคุณธวัช หมัดเต๊ะ จาก สคส. ที่พูดถึงท่านอาจารย์พิชิตให้ได้ฟัง)อาจารย์สมลักษณ์  วงศ์สมาโนดน์    คณะวิทยาศาสตร์


         ท่านนี้ดิฉันคงไม่ต้องอธิบายอะไรให้ยืดยาว  เพราะท่านเป็นผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการความรู้โดยเฉพาะการใช้ blog เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน  และการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งยังเป็นผู้ที่เผยแพร่วิธีการ และประโยชน์ของการใช้ blog ให้ขยายออกไปในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแกนนำในการนำ KM (รวมทั้ง blog)  ไปเผยแพร่ระหว่างการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและผู้นำชุมชนคุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์   คณะสหเวชศาสตร์


         พี่บอย สหเวชฯ ของเราเป็นผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการความรู้โดยเฉพาะการใช้ blog เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งยังเป็นผู้ที่ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในสำนักงานเลขานุการคณะได้เป็นอย่างดีจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี  (Best Practice)  ให้กับชุมชน (CoPs) อื่นๆ ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้พี่บอยได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการบริการดีเด่น ประจำปี 2549 โดยเข้ารับรางวัลในที่ประชุม ปขมท. จากท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 - 28 เม.ย. 50 <Click> ซึ่งดิฉันเชื่อว่าน้อยคนใน มน. ที่ทราบเรื่องที่น่ายินดีนี้

         และอีก 2 ท่านที่ไม่ได้เข้ามารับมอบด้วยตัวเอง

อาจารย์ฐิติรัตน์  สุวรรณสม (อาจารย์อ้อม)  คณะมนุษยศาสตร์ (ขณะนี้อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ) 

คุณวรรณาภรณ์  เทียรท้าว  (น้องแก่นจัง) สำนักหอสมุด (อยู่ระหว่างเดินทางไปทำ KM Workshop พร้อมทีมวิทยากรของสำนักหอสมุด มน.
ให้กับ มรภ.เชียงราย)

         ซึ่งทั้ง 2 ท่าน  เป็นผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการความรู้โดยเฉพาะการใช้ blog เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  จนได้รับรางวัล  NU Blogger Award  ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  และได้รับ “รางวัลเสื้อสามารถ” สมทบจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

         ดิฉันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า  ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและเชื่อว่าอีกหลายๆ ที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจะต้องการให้เราใช้เวลาให้ประหยัดมากที่สุด  ในขณะที่เราเองต้องการที่จะให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบข้อมูล  ร่วมแสดงความคิดเห็น  และรวมทั้งร่วมแสดงความชื่นชมให้มากที่สุดนั้นจะต้องมีการเตรียมการค่อนข้างครอบคลุม กระชับ และรัดกุม  รวมทั้งจัดทำเอกสารที่ค่อนข้างน่าสนใจเผื่อในการประชุมท่านยังไม่ทันได้อ่านอย่างละเอียด  ท่านจะได้กลับไปอ่านซ้ำตามที่ท่านสนใจต่อไปน่ะค่ะ

หมายเลขบันทึก: 101433เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2007 11:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:03 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ หนูตูน

        รู้สึกมีหลายท่าน ที่ได้เสื้อสามารถมากกว่า 1 ตัว แล้วอย่างงี้ ท่านจะใส่ทันไหมน้อ

       สงสัยจัง

        คิดถึงนะคะ

ขอบคุณพี่ตูนมากครับ

  • มีคนเคยบอกผมว่า จะดูว่าหน่วยงานไหน หรือสถาบันไหนมีระบบการประกันคุณภายในที่เป็นระบบกลไกที่เข้มแข็ง ให้ลองถามเขาดูวา "คุณพร้อมที่จะรับการประเมินรึยัง?" ถ้าตอบว่ายังๆเดียวขอเวลาอีกซักหน่อย ให้ฟันธงไปเลยว่าหน่วยงานนั้นยังอ่อนแอ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าบอกว่า "มาเลย มาได้ทุกเวลา" นั้นแหล่ะแสดงถึงระบบที่เข้มอย่าง
  • ที่กล่าวมาผมก็ต้องขอชม มน. นะครับ เพราะได้ฟังเรื่องเล่าตอน UKM10 ที่พี่ตูนบอกว่า "อยากให้ สมศ. มาประเมินเร็ว พร้อมแล้ว จะได้ทำอะไรหลายๆอย่างต่อไป ไม่ต้องพวง" นั้นก็ฟันธงได้ว่า มน. เข้มแข็งครับ
  • อีกระบบหนึ่งที่ มน. ทำได้อย่างเนียนคือ ระบบการจูงใจ ให้กำลังใจบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อันนี้ผมเห็น โดยอ่านจาก G2K มาตลอดครับ
  • สุดท้ายยินดี กับ พี่บอย ท่านอาจารย์สมลักษณ์ และท่านอาจารย์พิชิต ครับ

น้องแจ๊ค กัมปนาท

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง