อนุทิน 135571 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

แวดวงการเมือง

......

ประกาศคณะ รมต. ชุดใหม่ (25 พค. 57)

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ขอประกาศรายชื่อ ครม.ชุดใหม่ ดังนี้

นายกรัฐมนตรี

นายสมเจตน์ ชัยเฉลิมปรีชา

ประกอบด้วยรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1. รมว.กลาโหม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล

2. รมช.กลาโหม พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม

3. รมว.สาธารณสุข น.พ.สินเงิน สุขสมปอง

4. รมว.ยุติธรรม นายบุญชัย บุญธรรมสามิสร

5. รมว. เกษตรและสหกรณ์ ผศ.เกรียงไกร โชประการ

6. รมว.พาณิชย์ นายธงชัย ประสานสุทธิพร

7. รมว. ศึกษาธิการ นายกฤษดา แจ่มโสภณ

8. รมว.มหาดไทย นายสมศักดิ์ ภิญโญธรรมากร

9. รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรศักดิ์ ศิริโชคชัชวา

เขียน 25 May 2014 @ 09:07 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กรองแล้วหรือครับ