ความเห็น 972840

อนุโมทนา

เขียนเมื่อ 

P krutoi


  • 5 5 5 . . .

อาตมาก็ พวกนักกลอนประตู แค่นั้นเอง โยมคุณครูอย่าถือเป็นแก่นสารเลย...

เจริญพร