ความเห็น 94863

ข่าวปัญหาการศึกษา (2) - โรงเรียนในฝัน : มายาภาพหรือความจริง? - จีรวรรณ

เขียนเมื่อ 

จากที่ผมได้ไปฝึกสอนโรงเรียนในฝันมา ผมพบว่าการที่สอนโรงเรียนนี้เป็นเรื่องที่ดี โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยี ต่าง ๆ มาใช้ และกิจกรรมต่าง ๆที่สามารถทำให้เด็กเกิดการเรียน รู้ได้เอง แต่ ปัญหาอยู่ตรงที่เวลาและจำนวนครูที่จะจัดกิจกรรม