ความเห็น 92395

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

ครูน้ำอุ่น(เสริมพร บุญเลิศ)
IP: xxx.10.143.70
เขียนเมื่อ 
สรุป การนำ ICT มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถทำได้ดังนี้1.      ผู้นำต้องมีความสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา2.      ใช้ในการเรียนการสอน ให้ความสำคัญแบบอย่างของการเรียนรู้ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทั้งเด็กปกติ และเด็กด้อยโอกาส หรือผุ้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้3.      เน้นความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่ล่วงละเมิดกฎหมายดังนั้นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล องค์กรที่เกี่ยวข้อง  และสถาบันการศึกษาต่างๆต้องมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนที่จะขยายสู่เครือข่ายต่อไป  ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียน เป็นตัวแปรสำคัญที่บ่งบอกถึงการบรรลุความสำเร็จของผู้บริหารและผู้สอน  ดังนั้นผู้บริหารและผู้สอน ตลอดจนผู้ที่มีความรับผิดชอบ ควรจัดหานวัตกรรมในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ในการเข้าถึงเทคโนโลยี เข้าถึงแหล่งความรู้เป็นกิจวัตรปกติ และควรหาแนวทางส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย  และการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีให้ประสบความสำเร็จ โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเกิดขึ้นตามมาหลังจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว      หมายเหตุ   เนื้อความบางส่วนอ้างอิงมาจาก  รายงานการวิจัยเรื่อง  :  ผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leadership) ผู้นำการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล   โดย  ดร.นิคม  นาคอ้าย             สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ