ความเห็น 918150

อะหยังเอ๊าะ

เขียนเมื่อ 

ตายได้ข้อเดียวครับ

ตางลุ่มก่เป๋นขน..... หมายถึง แก๋นต๋า