ความเห็น 851515

ความจำ กับ ความคิด

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.173.33.76
เขียนเมื่อ 

ลองใช้วิธต่อไปนี้ดูก็ได้ครับ

(๑) วิธีเข้ารหัสกับรหัส เช่น เราจะจำอักษรกลาง ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ เราก็เข้ารหัสว่า "ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง และ ฎ ฏ " เมื่อจะระลึก  เราก็ "ถอดรหัส"ออกมา เป็น ไก่ = ก, จิก = จ, ... ในที่นี้  ไก่, จิก, คือรหัส 

เราอาจจะใช้รหัสเป็นรูปภาพที่เราคุ้นเคยแล้วก็ได้ เช่น เอาภาพโต๊ะที่เรานั่งเขียนหนังสือทุกวันเป็นรหัสก็ได้ แล้วเราเอา ก คู่กับ หนังสือ, จ คู่กับปากกา, ..  เมื่อเราจะรลึก  เราก็เพ่งภาพโต๊ะจากจินตภาพ แล้วเราก็ถอดรหัสออกมา เป็น ต้น

(๒) จำเป็นกลอน เช่น A B C D E F G,   H I J,  K L M N O P,  Q R S  and T U V,  W and X Y Z

แต่คนที่จำสูตรคณิตศาสตร์ได้หมด ก็ไม่แน่ว่าจะเก่งคณิตศาสตร์ นะครับ  ความจำกับวามคิดไม่ใช่สิ่งเดียวกัน  แต่ แน่ละ  หากไม่มีความจำแล้ว ก็อย่างหวังเลยว่าจะคิดอะไรได้ !!  เช่น  ถ้าไม่รู้ว่าควายมีกี่ขา  ก้ย่อมตอบโจทย์ว่า "ควายสองตัวมีกี่ขา" ไม่ได้ !!!