ความเห็น 828244

onomatapoeia, simile, metaphor และ alliteration คืออะไร

9yaud
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

หากเทียบกับไวยากรณ์ไทย

onomatopoeia คือโวหารภาพพจน์เชิงสัทพจน์ (เลียนเสียงธรรมชาติ)

metaphor คือโวหารภาพพจน์เชิงอุปลักษณ์ (เปรียบเทียบเป็นนัยๆ ไม่มีคำเชื่อม)

แต่ถ้าเปรียบเทียบตรงๆ แบบมีคำเชื่อม จะเป็นโวหารภาพพจน์เชิงอุปมา (simile)

ส่วน alliteration เรียกว่า สัมผัสอักษร