onomatapoeia, simile, metaphor และ alliteration เป็นคำที่โผล่ขึ้นในข้อสอบหนึ่ง และผมคิดว่าหลายคนไม่รู้ความหมาย ผลจึงจะบอกให้

onomatapoeia เป็นคำที่ใช้กับคำที่ออกเสียงเหมือนความหมาย เช่น splash

metaphor เป็นคำที่บอกว่าสิ่งนึงคืออีกอย่างนึง เช่นประโยคต่อไปนี้ the ocean is a blanket of water เพราะเราบอกว่า ocean คือ blanket...

simile คล้ายกับ metaphor แต่แตกต่างกันตรงที่ metaphor บอกว่ามันคือสิ่งนั้น แต่ว่า simile จะใช้กับที่คล้ายสิ่งนั้น เช่น the ocean is like a blanket of water สองอย่างนี้จะแตกต่างกันตรงที่ is กับ is like จำไว้ว่า simile มักจะมีคำว่า is like หรือ is as เช่น the cheetah is as fast as a speeding bullet

alliteration เป็นสิ่งนึงที่มันใช้ในกลอน เป็นประโยคซ้ำเช่น the silver sunset slide slowly southward ...เป็น alliteration เพราะใช้ s หลายครั้ง...

ขอโทษที่เขียนน้อยไปแต่นี้เป็นครั้งที่ 2 ที่หน้าต่างปิดไปเองครับ