ความเห็น


ระบบการประสานงานเป็นเครื่องมือหนึ่งของการบริหารจัดการสำนักงานที่ผู้ปฏิบัติร่วมกันสร้างระบบขึ้น เพราะเห็นว่าการทำงานของสายสนับสนุนในระดับคณะวิชาการประสานงานมีความสำคัญ ซึ่งจะมีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน หรือประสานงานกับอาจารย์ ประสานงานกับผู้บริหาร จึงได้มีการกำหนดระบบขึ้น ได้แก่

1. การกำหนดเจ้าภาพงาน หรือ TOR ที่มีตัวชี้วัดที่แต่ละคนรับผิดชอบ โดยที่เจ้าภาพงานจะมีหน้าที่ในการออกแบบงานได้ทั้งหมด การพัฒนางาน หรือพัฒนาวิธีการทำงาน การออกแบบงานที่ตนรับผิดชอบแต่ต้องการให้เพื่อนร่วมงานอื่นๆ สนับสนุนงาน ว่าต้องสนับสนุนอย่างไร แต่ความรับผิดชอบทั้งหมดยังอยู่ที่เจ้าภาพงาน (การให้ผู้อื่นช่วยตนเองต้องติดตามว่าเรียบร้อยด้วยหรือไม่ ผู้สนับสนุนทำผิดพลาดตนเองยังต้องรับผิดชอบงานนั้นอยู่)

2. การประสานงานแบบทีม คือ การปฏิบัติหน้าที่แทนงานกันได้ เช่น

จับคู่งาน หากมีการลาจะรับหน้าที่แทนในช่วงที่ลา และส่งมอบคืนเมื่อมาปฏิบัติงาน

จัดเป็นทีมงาน และทีมงานฝึกในการมีหัวหน้าทีมในการทำงานเป็นทีม

3. การประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร คือ การกำหนดเป็นระดับชั้นอยู่แต่ให้ระดับชั้นสั้นที่สุด เนื่องจากระบบราชการยังคงมีระเบียบที่กำกับ การเป็นเจ้าภาพงานที่ทำงานแบบเบ็ดเสร็จจะได้เฉพาะงานในหน่วยงาน หรือในคณะเท่านั้น แต่หากงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภายนอก หรือการส่งหนังสือออกภายนอก หรือด้านการเงินที่มีระเบียบกำหนดไว้จะคงใช้ระบบลำดับชั้น แต่เฉพาะเรื่องที่ต้องผ่านการกำกับตรวจสอบ คือ การเป็นลักษณะของกลุ่มงาน หรือหัวหน้าหน่วยงานย่อยที่ผ่านเรื่อง

4. การประสานงานแบบข้ามทีม จะเป็นการทำงานในลักษณะของการขอสนับสนุนงานที่เจ้าภาพงานออกแบบการขอสนับสนุน แต่ใช้ระบบการประเมินซึ่งกันและกัน โดยการประเมินให้ใช้เชิงสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบ หรือพัฒนาการออบแบบงานสนับสนุน และใช้ระบบการประสานในรูปแบบการประชุมด้วยค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี