ที่ได้เล่าให้เพื่อนๆ ฟังว่าการปรับโครงสร้างของคณะเภสัชฯ มข ได้ใช้เทคนิคให้สายสนับสนุนร่วมกันคิด และสร้างระบบการประสานงานในการบริหารจัดการใหม่ และสำนักงานคณบดีที่สายสนับสนุนมาสังกัดรวมกันแทนการสังกัดภาควิชานั้น ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า เราจะเป็นคณะต้นแบบของการประสานงาน

สิ่งที่ได้กำหนดระบบการประสานงานที่ร่วมกันคิดได้ดังนี้ค่ะ

1 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในลักษณะการเป็นเจ้าภาพงานและรับผิดชอบตัวชี้วัด ทั้งตัวชี้วัดขององค์กร หรือ กลุ่มงาน  ตัวชี้วัดที่จำเป็นในการพัฒนางาน ตัวชี้วัดที่ต้องควบคุมหรือความเสี่ยง โดยทุกคนปฏิบัติงานเบ็ดเสร็จในตัวเองอย่างบูรณาการ คือ การทำงานที่ครบกระบวนงานที่เป็นเจ้าภาพทั้งหมด

2 การประสานงานในลักษณะทีมงาน ที่สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน

3 การประสานงานข้ามทีมงาน

4 การให้บริการ ณ จุดบริการเดียว ที่อาจารย์หรือนักศึกษาสามารถติดต่องานที่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคนใดก็ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะส่งงานต่อกันในรูปแบบประสานงานทีมงาน

5 การประสานงานในลักษณะของงานที่ต้องกำกับ ควบคุม ที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ จะกำหนดลำดับชั้นการควบคุมแต่ให้สั้นที่สุดเท่าที่จำเป็น  เพื่อความมั่นใจต่อผู้บริหาร 

การประสานงานดังกล่าวจะใช้เครื่องมือหลายอย่าง เช่น การจัดทำเอกสารแนะนำลูกค้า  คู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงาน เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ  ให้ครบทุกกระบวนงาน 

สมาชิกท่านใดที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วฝากให้คำแนะนำด้วย