ความเห็น 7876

ขนมกง

น.ส.สุรียาภรณ์ พุทธวงศ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

  ดิฉันได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน ต้องอดทน และหมั่นศึกษาหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ จะนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อ และต้องมีความขยันหมั่นเพียร เทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ การไม่ใช้เครื่องจักรในการทำงาน แต่ผลงานก็ออกมาอย่างประณีตด้วยฝีมือคน เช่น การปั้นรูปขนมกง เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาพัฒนางานที่ศึกษา คือ การผลิตแป้นพิมพ์ขนมกงโดยใช้เครื่องจักร ไม่ต้องใช้แรงงานคนในการปั้นเพื่อช่วยทุ่นแรงกำลังคน  การพัฒนางานให้ดีขึ้น คือ พัฒนาเรื่องรสชาดให้อร่อยมากขึ้น และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ข้อคิดเห็นอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่อง ขนมกง เป็นขนมที่มีคุณค่าทางด้านอาหารสูงมาก

 ดิฉันและเพื่อนๆได้จัดทำเว็บไซต์ขมกงซึ่งมี URL ดังนี้ www.geocities.com/kanomkong_uthai