ความเห็น 7828

ขนมกง

น.ส ดารัตน์ วงธัญกรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
       ดิฉันได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  ข้อคิดและคติในการทำงาน คือ ขยัน  มีความสามัคคี   อดทน  คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ศึกษาต่อ  เทคโนโลยีที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ ทำให้คนในหมู่บ้านที่ว่างงานมีงานทำ  เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา คือ การบรรจุที่ทันสมัยมากกว่าเดิม  การพัฒนางานให้ดีขึ้น คือ นำขนมกงส่งขายออกนอกประเทศ  ข้อคิดเห็นอื่นที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องขนมกง คือ เราควรหาข้อมูลให้ได้มากกว่าเดิม