ความเห็น 775743

คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส

ดีนะครับ ผ่านไปได้ด้วยดีแล้ว ก็ต้องสู้กันต่อไป