ความเห็น


คำว่า "พระสงฆ์" โดยแท้จริงหมายถึงผู้บรรลุรรมขั้นต้น คือเป็นพระโสดาบัน หรือบรรลุโสดาปัตติผลคือมีพระนิพานเป็นอารมณ์ และผลของการบรรลุธรรมขั้นต้นคือ ปิดอบายภูมิ หรือไม่มีทางลงไปอยู่ในอบายภูมิที่เป็นภพภูมิหนึ่งในกามภูมิ (ตามจักรวาลวิทยาในแนวพุทธ)ที่เรากราบไหว้ทุกวันนี้คือ "สมมุติสงฆ์" เพราะปุถุชนคนธรรมดานั้นไม่มีญาณแยกได้ว่าใครบรรลุธรรมขั้นไหน ใน"สมมุติสงฆ์"นี้ บางองค์ก็เป็นพระสงฆ์ที่แท้จริง ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ บางองค์ก็เป็นเพียงคนโกนหัวห่มผ้าเหลือง และจากข้อมูลที่ครูพบใน http://www.dhammathai.org/monk/monk01.php

ได้ให้ความกระจ่างว่า ภายหลังพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ พระองค์ ได้ตรัสปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณแก่ปัญจวัคคีย์ ในเวลาจบลงแห่งพระธรรม เทศนา ธรรมจักษุได้เกิดขึ้นแก่โกณธัญญะ (ธรรมจักษุ หมายถึง โสดาปัตติมรรค) ว่า "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้น ทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา" ท่านที่ได้บรรลุปัตติมรรคเรียกว่าพระโสดาบัน เมื่อพระองค์ทรงทราบว่า โกณธัญญะ ได้ดวงตาเห็น ธรรมแล้ว ทรงเปล่งพระอุทานว่า "อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ" แปลว่า โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ ๆ เพราะอาศัยคำว่า อญฺญาสิ ที่แปลว่า ได้รู้แล้ว คำว่า อัญญา จึงนำหน้าท่านโกณฑัญญะว่า อัญญาโกณฑัญญะ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

เมื่อท่าน อัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมจึงได้ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็ ทรงอนุญาตให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาด้วยพระวาจาว่า "เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจง ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถึงที่สุดทุกข์โดยชอบ" การอุปสมบทของอัญญาโกณฑัญญะก็สำเร็จด้วยพระวาจาเพียงเท่านี้ เรียกการ อุปสมบทแบบนี้ว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" ซึ่งพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นองค์แรก

ด้วยเหตุนี้เราจึงถือว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้

ครู ดูจากในกระทู้ http://www.larntum.in.th/cgi-bin/kratoo.pl/001343.htm พบว่า

โสดาปัตติมรรค=ทางปฏิบัติเพื่อบรรลุผล คือความเป็นพระโสดาบัน ,ญาณคือความรู้เป็นเหตุละสังโยชน์ได้ ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส

โสดาปัตติผล= ผลคือการถึงกระแสสู่นิพพาน,ผลที่ได้รับจากการละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ด้วยโสดา

ปัตติมรรค ทำให้ได้เป็นพระโสดาบัน

โสดาบัน = ผู้ถึงกระแสที่จะนำไปสู่นิพพาน,พระอริยบุคคลผู้ได้บรรลุโสดาปัตติผล มี ๓ ประเภทคือ ๑. เอกพีชี เกิดอีก

ครั้งเดียว ๒. โกลังโกละ เกิดอีก ๒-๓ ครั้ง ๓. สัตตักขัตตุปรมะเกิดอีก ๗ ครั้ง เป็นอย่างมาก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี