ความเห็น 7285

ความรู้ในสังคมไม่ได้พัฒนาแบบเป็นเส้นตรง

ดอกไม้ทะเล
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช ที่เคารพยิ่ง

ดิฉันติดตามอ่านงานเขียนเกี่ยวกับ KM ของท่านหลายเรื่อง รู้สึกประทับใจมากค่ะ  เพราะหัวใจของกระบวนการ  ให้คุณค่าความเป็นมนุษย์สูงมาก  (ลงมือทำ บันทึกปัญหา แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดเชื่อมโยงประสบการณ์ต่อประสบการณ์ (ที่ต่างเข้าใจตรงกันว่า"ไม่เป็นเส้นตรง") โดยคน   ด้วยใจที่คิดจะให้   เพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่นหลัง)  เหมาะสำหรับงานครูมาก

ดิฉันได้นำความรู้ที่ได้จากการอ่านความรู้(ที่ตกผลึกแล้วของท่าน)  ไปลงมือทำให้เกิดผล  โดยได้เขียนร่างขอบเขตการปฏิบัติงานในหน่วยที่ดิฉันสังกัด ผลจากการบันทึก  ทำให้รู้ว่าต้องเพิ่มหรือปรับเนื้องานอะไรบ้าง  ทีมงานทำงานได้ง่ายขึ้น เห็นงานชัดขึ้น งานที่ทำก็ดูมีคุณค่าขึ้น(โดยเฉพาะคุณค่าทางจิตใจ  ซึ่งเกิดจากการตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้อื่น แทนที่จะมองตนเองเก่งคนเดียวเป็นศูนย์กลาง)  ดิฉันได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับและฝึกนักศึกษาด้วย  แม้จะเป็นหน่วยเล็กๆในสังคม แต่ดิฉันก็เชื่อ(แบบเกือบจะเป็นเส้นตรง)ว่า  หากหน่วยเล็กๆเพียรพยายามทำให้ดี  สักวันหน่วยรวมใหญ่ก็น่าจะค่อยๆดีไปด้วย

กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ ที่กรุณาสละเวลาให้ความรู้เป็นวิทยาทานอย่างสม่ำเสมอ  ในโอกาสปีใหม่นี้ขอพระอำนวยพรให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง และประสบแต่ความสุขตลอดไป

ด้วยความเคารพอย่างสูง