ความเห็น 7234

ความต้องการด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้

สื่อการเรียนการสอนในสถานพินิจฯใน3จ.ชายแดนภาคใต้
IP: xxx.113.77.100
เขียนเมื่อ 

การจัดระบบสื่อการเรียนการสอนในสถานพินิจฯยังขาดหลักสูตรที่ชัดเจนและบุคลากรขาดประสบการณ์ข้อแนะนำ

1.ประสานงานหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบ เช่นการศึกษานอกโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา

2.ประสานงานหน่วยงานทางการศึกษาเพื่ออบรมบุคลากรในสถานพินิจฯเพื่อนำหลักการของหลักสูตรตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน2542เฉพาะกลุ่มเป้าหมายพิเศษเด็กด้อยโอกาสให้มีลักษณะของความยืดหยุ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อรับรองและการนิเทศก์

3.ประสานงานหน่วยงานทางการศึกษาหรือศูนย์ประสานงานฯใน3จังหวัดเพื่อติดตั้งสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม