ความร่วมมือด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542ที่รัฐต้องจัดการศึกษาให้ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย