ความเห็น 721658

พระปักษ์ใต้ไม่จับปัจจัย

เขียนเมื่อ 
  • เรื่องพรากของเขียว ถ้าต้องการอ่านบ่อเกิดจากพระไตรปิฏกก็ คลิกที่นี้เลย

ส่วนเรื่องอื่นๆ คุณโยมอัยการก็ลองอ่านเล่นๆ ได้ อาจเจออะไรดีๆ...

คำสอนของพระพุทธเจ้าอาจรวมเหลือ ๒ อย่าง กล่าวคือ ธรรมและวินัย ซึ่งก็คล้ายๆ กับแนวคิดเรื่องกฎหมาย...

  • กฎหมายลายลักษณ์อักษร ก็คล้ายกับ วินัย ว่าตามตัวบทเป็นเกณฑ์ ซึ่งมีความยืดหยุ่นน้อย
  • กฎหมายจารีตประเพณี ก็คล้ายกับ ธรรม ว่าตามความเหมาะสม ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง

ท่านอัยการคงจะรู้ซึ้งถึงข้อเด่นข้อด้อยทั้งสองนัยนี้... ส่วนตามหลักพระพุทธศาสนายึดถือกันว่า ธรรมสูงกว่าวินัย นั่นคือ เน้นการยืดหยุ่นตามความเหมาะสมมากกว่าการยึดถือตามตัวบท...

สำหรับข้อวิพากษ์วิจารณ์ของคนหรือสังคม ก็อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการแสวงหาความเหมาะสมซึ่งเป็นเลือกเฟ้นธรรมนั่นเอง...

เจริญพร