ความเห็น 70843

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย กับเสียงของประชาชน

เขียนเมื่อ 
หากมีเหตูการณเช่นนี้เกิดขึ้นอีกก็น่าสงสารประชาชนนะคะ