ความเห็น 69356

การปัองกันการเกิดปัญหาจากการเรียนรู้ปัญหา

เขียนเมื่อ 
ดีที่เห็นปัญหาและเข้าใจปัญหา  อย่างไรก็ตามที่ประชุมตอนเช้านั้นก็ดี แต่ ยังขาดการบันทึกเพือ่ให้คนอื่นๆเข้ามาดูปัญหา และ แนวทางแก้ไข หรือป้องกันได้ ทำอย่างไรดี ???? เพราะทุกวันนี้ จะมีแต่ คนมาบอกแต่ปัญหา   และบางทีเรารู้ว่าต้องแก้ไข ป้องกันอย่างไร ก็เท่านั้นเอง ขาดการบันทึก และแบ่งปันความรู้