ความเห็น 67251

การตอบโต้การทุ่มตลาดในสนามธุรกิจการค้า

เขียนเมื่อ 
มีความรู้สึกว่าการทุมตลาด ผลดีต่อผู้บริโภคในระยะสั้น แต่ส่งผลกระทบในระยะยาวมีมากกว่า ค่ะ