ความเห็น 671008

ที่สุดของชีวิต (1)

Dr.Ghost
IP: xxx.123.204.62
เขียนเมื่อ 

"ที่สุดของชีวิต คือ อะไร" ถ้าดูตามคำถาม มองได้หลายแง่ 1.คำถาม อาจจะถามว่า ที่สุดของ ชีวิตมนุษย์ คืออะไร 2.คำถาม อาจอยากจะถามว่า ที่สุดของ สิ่งมีชีวิต ทุกชนิด คือ อะไร 3.คำถาม อาจจะทำให้มองไปถึง ที่สุดของ ชีวิตวิญญาณ แต่ละดวง คืออะไรกันแน่

ขอแสดงความคิดเห็นไปเป็นข้อๆ จาก

ข้อ 1.ที่สุดของ ชีวิตมนุษย์ คืออะไร

มองในแง่ ทางชีววิทยา สุดท้ายที่สุด แล้ว ก็ คือ การหมดอายุการใช้งาน / การสิ้นสภาพการใช้งาน ของร่างกาย หรือ ที่เรียกว่า การตาย

มองในแง่ ของสังคม คือ การที่ ผู้คนประสบความสำเร็จ ใน อาชีพ หน้าที่ การงาน มีหน้ามีตา เป็นที่นับถือ เป็นที่ยอมรับ ในสังคมโลก แม้จะจากโลกนี้ไปแล้ว ก็ยังกล่าวขานถึง

เช่น นักสู้ นักคิด นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

มองในแง่ คุณธรรม คือ การที่คนเราได้กระทำคุณงามความดี ไว้ในโลก จนเป็นที่ประจักษ์ ยอมรับ อย่างแพร่หลาย เช่น ศาสดาของศาสนาต่างๆ นักบวช ผู้ทรงศีล ฯลฯ

ข้อ 2.ที่สุดของ สิ่งมีชีวิต ทุกชนิด คือ อะไร

คงจะมองได้ในแง่เดียว ทางชีววิทยา คือ การแตกดับ ของรูป (วัตถุหยาบ)กล่าวได้ว่า ทุกสิ่งล้วนแล้วต้องเสื่อมสลาย ไปตามระยะเวลาการใช้งาน ซึ่ง มนุษย์ และสัตว์ วิญญาณไม่ได้แตกดับไปด้วย แตกดับเพียงร่างกายของ ภพ ชาตินี้ เท่านั้น ซึ่งในข้อนี้ ชี้ให้เห็นว่า คน สัตว์ เกิดมา ต่อสู้ ขับเคี่ยว ท้ายที่สุดแล้ว ไม่เหลืออะไร จึงทำให้เกิดคำถาม ใน ข้อ ที่ 3 ตามมาว่า

ข้อ 3.ที่สุดของ ชีวิตวิญญาณ แต่ละดวง คืออะไรกันแน่ จากการได้ศึกษาจากผลงานของพระพุทธเจ้า พบว่า วิญญาณแต่ละดวง ที่ร่างกายหยาบแตกดับ ไปแล้ว จะต้อง จรไปหาภพใหม่ แล้วแต่ พลังของภูมิปัญญา ของแต่ละบุคคล รวมทั้งปัจจัยมูลเหตุต่างๆที่จะเป้นเส้นทางนำไปสู่ภพ ชาติใหม่ เช่น ผู้มีใจเป็นกุศล เคยให้ทาน ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ฝึกสมาธิ จิตที่เคยได้ฝึกฝนความฉลาด จากสิ่งเหล่านี้ ก็จะชักนำไปสู่ สุขติยภูมิ

ได้แก่ ภพของ สวรรค์ พรหม และ นิพพาน ถ้า ดวงวิญญาณ ไม่เคยถูกฝึกมา ก็จะโง่ ถูกหลอกจาก ความไม่รู้ (อวิชชา) มุ่งไปในภพที่เต็มไปด้วยทุกข์ หรือ ทุกขติยภูมิ ได้แก่ ภพ ของ นรก เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน ส่วนภพ มนุษย์ เป็น ภพกลางๆ เหมาะสำหรับ

เป็นที่ฝึกฝน สติปัญญา ของ วิญญาณ เพื่อให้หลุดพ้นจาก วัฎฏะสงสาร (การเวียน ว่าย ตายเกิด ในโลกมนุษย์) เฉกเช่น เดียวกับ พระพุทธเจ้า ทุกพระองค์ที่ได้กระทำเป็นตัวอย่างไว้

ถ้าจะตอบให้ตรงจุด ตามความในข้อที่ 3 ก็คือ ทุกดวงวิญญาณ ล้วนแล้วแต่ต้องการความสุข ที่เป็นนิรันดร์ พ้นจากสภาพ การเวียนว่าย ตาย เกิด ซึ่งทางพุทธศาสนา เรียก ว่า นิพพาน นั่นเอง

ขอแสดงความคิดเห็นเพียงนี้ ก่อนครับ