ความเห็น


อ.ทิพวัลย์ครับ รัฐทำหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยและการศึกษาให้มีชีวิตรอดและมีความรู้ ควบคู่กับสถาบันครอบครัว ความรู้จากการศึกษาในโรงเรียนและที่บ้านมีเนื้อหาอย่างไร?ความรู้จากตลาดที่ครอบงำผ่านสื่อต่างๆให้เนื้อหาอะไร?ย่อมกำหนดวิถีชีวิตคนในสังคมเป็นส่วนมาก ชุมชนและศาสนาเป็นกลไกจรรโลงและชี้นำชีวิตน้อยลงเต็มที เราได้ผู้ปกครองจากระบอบเสียงส่วนใหญ่เกือบทุกระดับ ในหมู่บ้าน ตำบล/เทศบาล อบจ.และรัฐบาล เป็นวิถีทางของโลก ถ้าเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มีสำนึกดี การกระจายงบประมาณผ่านกลไกสภาผู้นำที่หลากหลายในชุมชนก็น่าจะเกิดผลดีมากกว่าผ่านกลไกรวมศูนย์ที่ไม่อาจมั่นใจได้ว่าดีแน่ อย่างน้อยถ้าล้มเหลวหรือไม่เกิดผลเท่าที่ควรในหมู่บ้านใด บ้านอื่นที่ดีดีก็ไม่เดือดร้อนไปด้วย
"คนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลจักมีแก่ชนเหล่านั้น" เช่นเดียวกัน
"คนไม่ดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความซวยและผลจักมีแก่ชนเหล่านั้น"เช่นเดียวกัน
เชื่อว่าคนเรียนรู้ได้ ย่อมเลือกทางเดินได้ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี