ความเห็น 6385

เสวนาโต๊ะกลม “โจทย์วิจัยการจัดการความรู้สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท – เอก”

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

ในทัศนะส่วนตัวผมมีความเห็นว่าบ้านเมืองเราขณะนี้กำลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ซึ่งต้องการนักจัดการความรู้ (Knowledge Manager)
ที่มีความรู้ความเข้าใจบริบทสังคมไทยและสังคมโลกอย่างถ่องแท้ อันจะนำไปสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบมีทิศทางและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สำหรับโจทย์วิจัยที่เป็นไปได้ควรสอดรับกับบริบทของสังคมหรือชุมชนเป็นลักษณะการมองในภาพกว้างแต่วิจัยเชิงคุณภาพเจาะลึกถึงแก่นความรู้  ฉะนั้นบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในฐานะ"คุณเอื้อ" หรือ "คุณอำนวย" คงจะมีส่วนช่วยส่งเสริมเติมเต็มหรือต่อยอดองค์ความรู้และผู้ที่เป็นพระเอกตัวจริงคือ "คุณกิจ" คงจะต้องรับบทหนักเป็นนักวิจัยอย่างเต็มตัว โดยสวมหัวใจของนักจัดการความรู้ไว้อย่างแน่วแน่มั่นคง  และเชื่อมั่นว่าพลังของนักจัดการความรู้ดังกล่าวจะช่วยขยับขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าวัฒนาสถาพรสืบไป