ความเห็น 637607

๓.คุณครูที่จะส่งผลงานทางวิชาการต้องพร้อมด้านไหนบ้าง....

สาคร ผลอินทร์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สาระสังคม
IP: xxx.172.36.157
เขียนเมื่อ 

หัวข้อผลงาน "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการสอนแบบโครงงาน" ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำลังหาข้อมูลของโครงงานและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อที่จะนำมาจัดทำโครงง่างกรอบความคิดมาให้ภายหลัง