ความเห็น 62810

ความเห็นต่อหนังสือ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิด ชุมชนแห่งการเรียนรู้"

คมสัน
IP: xxx.129.42.142
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.บุบผา อนันต์สุชาติกุล

ผมมีความสนใจหนังสือเล่มนี้อยากอ่านมาก แต่อยู่ต่างจังหวัดไม่ทราบจะมีวิธีใดที่จะได้อ่านได้ครับ

ขอความเมตตา แก่ผู้อวิชชาด้วยคนครับ 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

คมสัน