ความเห็น 6278

เสวนาโต๊ะกลม “โจทย์วิจัยการจัดการความรู้สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท – เอก”

chalard
IP: xxx.148.199.153
เขียนเมื่อ 

โจทย์วิจัยการจัดการความรู้สำหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นคุณอำนวย ควรมีการทบทวนถึงการจัดการความรู้ในบริบทของสังคมไทย กรณีศึกษาและอื่น ๆ เพื่อส่งผลถึงการมองภาพของงานตลอดแนว ทั้งผู้บริหาร ผู้วางแผนและผู้ปฏิบัติในอันที่จะส่งผลถึงการพัฒนางานและการบูรณาการงานวิจัยแบบองค์รวม