ความเห็น 60562

Balanced Scorecard

เขียนเมื่อ 
  • ได้ความรู้ในเรื่องหลัก/วิธีคิดครับ
  • การจัดการข้อมูลเพื่อหาประโยชน์จากข้อมูลครับ