ความเห็น 52607

KM Inside ชุมชน (๑) : วราภรณ์ หลวงมณี เล่าเรื่องการฝึก "คุณอำนวย" ชาวบ้าน ที่ขอนแก่น (๑)

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ หมอวิจารณ์ 

ผมเห็นว่า KM พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กร จริงๆเราใช้ กระบวนการแบบนี้แทรกไปทุกเรื่องที่ทำอยู่แล้ว การที่เข้าใจแนวคิด และได้ปฏิบัติโดยตรง ได้ผลที่ดีๆเกิดนวัตกรรมใหม่ก็มาก

ผมกำลังออกจาก ภาครัฐ เข้าสู่ระบบการทำงานของ องค์กรพัฒนาเอกชน คิดว่า KM เป็นเครืื่องมือหนึ่งในการทำงานของผมและองค์กรใหม่ในปัจจุบันและอนาคต

บันทึกอาจารย์และบันทึกของผู้เรียนรู้ท้ังหลาย ทำให้ผมแหลมคมมากขึ้นครับ