ความเห็น 47370

บันทึกสุดท้ายของ ดร.วรฑา วัฒนะชยังกูร (อภิวัฒน์ วัฒนางกูร)

เขียนเมื่อ 
ทุกข้อ ทุกเรื่อง ล้วนเป็น "ครู" สำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ข้อคิดในวาระสุดท้ายของท่านเป็นเครื่องเตือนใจได้อย่างจริงแท้ เพียงแต่......เรา...ผู้ที่ชดใช้ "กรรม" ยังไม่หมดสิ้นจะจดจำ....ระลึกถึง และนำไปปฏิบัติได้เพียงใด...ขอดวงวิญญาณท่านจงสู่สุขคติด้วยเทอญ