ความเห็น 47354

ชีวิตที่พอเพียง 61 : การไปวัดกับกิจกรรมที่วัด

เขียนเมื่อ 

วัยรุ่นไม่ไปวัดเพราะ..ไปแล้วไม่เห็นผล ไปแล้วไม่สนุก

การศึกษาของไทยคงต้องมีการกล่อมเกลาเกี่ยวกับเรื่องข้อดีของการไปวัดอีกมากค่ะ