ความเห็น 44867

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

ชลทิศ ไตรสุธา
IP: xxx.108.210.8
เขียนเมื่อ 

เรียน  อาจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์

เรื่อง  ขอแสดงความขอบคุณที่ท่านสละเวลาในการให้ความรู้แก่นักศึกษาฯ

          สิ่งที่ท่านได้ให้แก่นักศึกษาในการเล่าถึงประสบการณ์และแนะนำแนวทางที่ควรดำเนินการในการปฏิบัติตัวเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต  โดยที่พึงพาอาศัยตัวของเราเอง   ให้เป็นคนที่สู้งานและเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้อื่น  ท่านได้แนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรคิดและสิ่งที่สามารถสัมผัสทางความรู้สึกเป็นพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดี   ท่านได้ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการเป็นผู้บริหารที่ดี คือ   คนเราทำอะไรต้องมีความสุข  มีความรู้สึกคำนึงถึง  มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี  และต้องมีการพัฒนาแบบยั่งยืน  สิ่งที่กล่าวมานี้จะเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติเท่านั้น  ท่านยังสอนให้คิดที่จะออกนอกกรอบ   แต่คิดแบบมีหลักการ  ทำอย่างชาญฉลาด  ท่านย้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทุนมนุษย์ที่ประกอบด้วย 8 K และ 5 K  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านอาจารย์จะเมตตาให้ความรู้ในเรื่องของ  ทฤษฎี 3 ห่วง  ในโอกาสต่อไป   สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านอาจารย์ ได้เมตตาในการให้ความรู้แก่นักศึกษา

                                            ขอแสดงความขอบคุณ

                                               ชลทิศ     ไตรสุธา

                                         นักศึกษาจิตวิทยาฯ รุ่น 12