ความเห็น 44843

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

รัตนาวดี แก้วเทพ
IP: xxx.108.76.122
เขียนเมื่อ 

 ดิฉันต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งที่เสียสละเวลามาเป็นspeackerในการสัมนาครั้งนี้ซึ่งดิฉันคิดว่าได้รับความรู้และสาารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ดิฉันจะไม่ขอพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาในวันที่จัดสัมนาเพราะว่่ามันผ่านไปแล้วได้แต่เก็บมันใวในจิตสำนึก้เป็นบทเรียนในการทำงานและการใช้ชีวิตต่อไป

 ในมุมมองของดิฉันเองแล้วคนทุกคนมีความแตกต่างกันไปตามภูมิหลังความเป็นมาการจะนำ้HeartandHeadไปใช้ให้เกิดประโยชน์ขั้นสูงสุดต่อองค์การ

นั้นถ้ามีอยู่ในคนหรือผู้นำที่ขาดศีลธรรมในการทำงานแล้วองค์การก็ไม่สามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้

ซึ่งในสังคมปัจจุบันก็มีตัวอย่างให้เห็นชัดเจน

 การจะพัฒนาอะไรก็ตามดิฉันคิดว่าต้องเริ่มจากจุดเล็กๆให้มันดีก่อนแล้วเมื่อรากฐานดีแล้วก็ง่ายต่อการทำการใหญ่การพัฒนาคนก็เหมือนกันต้องพัฒนา

ตั้งแต่ระดับครอบครัวปลูกฝังความมีศีลธรรมตั้งแต่เด็กเมื่อเติบโตเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วค่อยมาเติมHeartandHeadให้เมื่อมีการีผสมผสานระหว่างสามสิ่งนี้

ี้คื่อความมีศีลธรรมheartandheadเข้าไปอยุ่ในตัวบุคคลแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามเมื่ออยู่ในองค์การใดดิฉันคิดว่าองค์การนั้นต้องมีความสุขและประสบผลสำเร็จแน่นอน

 สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในครั้งนี้

                                                                              ขอบพระคุณค่ะ  รัตนาวดี  แก้วเทพ I/O รุ่นที่ 12