ความเห็น 44777

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

เมธิพันธุ์ พวงเกตุ
IP: xxx.146.108.119
เขียนเมื่อ 
เรียน    อาจารย์ ดร.จีระ           ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็น Speaker ในครั้งนี้และก็ต้องขอกราบอภัยท่านอาจารย์ที่ให้การต้อนรับท่านอาจารย์ไม่ดีเท่าที่ควรสำหรับสิ่งที่ได้รับจากการเรียนกับท่านอาจารย์ในครั้งนี้ ดิฉันได้รับการเรียนเริ่มตั้งแต่อาจารย์ได้เดินเข้ามาในห้องสัมมนา อาจารย์ทำให้ดิฉันได้ข้อคิดจากการจัดสัมมนาครั้งนี้ซึ่งขาดความพร้อมเพียง ซึ่งทำให้อาจารย์เกิดความรู้สึกไม่ได้รับการให้เกียรติ รู้สึกผิดหวังกับความที่ได้ตั้งใจมาเป็น speaker เหตุการณ์ในครั้งนี้นับว่าเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับดิฉันมาก โดยเฉพาะในอาชีพงานของดิฉันซึ่งอยู่ในฝ่ายจัดฝึกอบรม ซึ่งจะต้องตระหนักถึงในเรื่องดังกล่าว ดังที่อาจารย์ได้ให้ข้อคิดไว้คือการที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพเราจะต้องมีทั้ง Head และ Hart ซึ่งดิฉันคิดว่าความผิดพลาดในการทำงานครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีการนำ Head และ Hart มาใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงาน การมอบหมายงาน การทำงานเป็นทีม การประสานงานและการสื่อสารที่ดีเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงรายละเอียดของงาน และที่สำคัญจะต้องมีผู้นำทีม นอกจากกรณีศึกษานี้แล้ว สิ่งที่ได้รับอีก คือ การที่ได้มีโอกาสพบปะและรู้จักกับอาจารย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นกูรูระดับประเทศของเมืองไทย นับว่าเป็นเกียรติสำหรับดิฉันเป็นอย่างยิ่ง ดิฉันได้ให้แง่คิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยและในสถานะกาลที่เป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี 4 L’s หรือ 8 K’s นอกจากนี้จากที่อาจารย์ได้สร้างบรรยายกาศ และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทำให้รู้สึกสนุกกับการเรียน เกิดความอยากจะเรียนรู้ หรือกระหายที่อยากจะเรียนรู้อย่างที่อาจารย์เป็น ทำให้มีพลังเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายนี้ดิฉันจะนำสาระและแนวคิดที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้นำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง องค์การที่ทำงาน มหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป   โดยจะยึดอาจารย์เป็นแบบอย่าง ขอบพระคุณค่ะ เมธิพันธุ์ พวงเกตุ