ความเห็น 44624

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

รัตนา สิทธิพันธ์
IP: xxx.155.222.37
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติมาแนะนำและกระตุ้นให้พวกเราได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแม้จะน้อยนิดตามที่ท่านได้แสดงวัตถุประสงค์เอาไว้ ประเด็นที่น่าสนใจที่ได้รับฟังวันนั้นคือ การนำองค์ความรู้(Head)และจิตวิทยา(Heart)นำมาผสมผสานกันในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งถ้าหากองค์การใดมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้ทุนทั้ง8ประการ(8K)มาประยุกต์ใช้รวมทั้งได้ใช้สภาพแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อมนุษย์ให้เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะปลูกคนซึ่งต้องอาศัยระยะเวลายาวนานตลอดชีวิต การมองผู้อื่นอย่างเข้าใจถึงความหลากหลายและมีความแตกต่างกันโดยมีโลกทัศน์ที่เปิดกว้าง มีจิตใจที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องชี้นำ มโนธรรมในจิตสำนึกจะทำให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆบรรลุผลสำเร็จ ส่งผลให้บรรยากาศการทำงานและการอยู่ร่วมในสังคมมีความสุขสงบได้คะ