ความเห็น 44317

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

อรอนงค์ โฆสิตคุณ
IP: xxx.168.6.126
เขียนเมื่อ 

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่สละเวลามาเปิดมุมมองให้กับพวกเรา ได้มองเห็นและเข้าใจในการบริหารคน การบริหารจัดการ(คน)ทุนขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับสภาพวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามสภาพสังคม และเศรษฐกิจการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน ทำอย่างไรทีเราจะสามารถรักษาคนและทำให้ทุกคนสามารถเดินไปในทิศทางหรือแนวทางเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับองค์กรอย่างบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สร้างความสำเร็จให้กับองค์กร โดยการนำหลักการ (2 H ) Head & Heart มาใช้ในการบริหารจัดการ โดยมีการกำหนดทิศทางมี Vision ,Mission หรือ Goal  ทำให้ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับและช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ถ้าเรานำทั้ง สติปัญญา และ จิตใจ มาใช้ในการบริหารจัดการทั้งส่วนรวมและส่วนตัวอย่างสมดุลและเหมาะสมแล้ว จะเกิดความสำเร็จทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วย หวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยนช์ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงต่อไป เหมือนอย่างดิฉันนะค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ สำหรับมุมมองและแง่คิดดีๆที่อาจารย์มอบให้ค่ะ