ความเห็น 43274

ถวายพระพร

เขียนเมื่อ 

ทรงพระเจริญ 

๙.........๙.........๙

 

 

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท แห่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ สำหรับคำเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ East West Economic Corridor: EWEC ระหว่างทูต CEO กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO  ค่ะ

 

ขอแสดงความนับถือ

รัตนา รักการ