ความเห็น 406775

ความเห็นต่อหนังสือ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิด ชุมชนแห่งการเรียนรู้"

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.บุบผา อนันต์สุชาติกุล

ผมได้อ่านบทวิพากษ์ของ  ผอ.วิจารณ์ แล้วยากอ่านฉบับเต็มและมีความสนใจงานวิจัยฉบับนี้ขอรบกวนอาจารย์ได้ไหมครับ จากธิติพนธ์  ระลอกแก้ว ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอฑัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15240