ความเห็น 40167

"แสงเงินแสงทองของชีวิต" คือ แนวทางทำให้เกิดปัญญาที่ทุกคนควรพัฒนาให้มีในตนเอง

เขียนเมื่อ 
ผู้เขียนบล็อกเอง ขอเพิ่มเติมในช่องข้อคิดเห็นเพิ่มเติมบทความข้างต้น ดังนี้ คำสอน"แสงเงินแสงทอง"ข้างต้นอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้เกิดการปฏิบัติตามความรู้จากที่แสวงหามาจากแสงที่ 1 ได้อย่างยั่งยืนได้ เพราะสิ่งดีทำยาก จะต้องมีสิ่งเสริมขึ้นมาให้เกิดการปฏิบัติด้วย..... ท่าน ศ.น.พ.ประเวศ วะสี ได้เสนอแนวคิด"สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา"ไว้เพื่อให้ทำสิ่งที่ยากๆได้ว่าจะต้องประกอบด้วย 3 ด้านที่เกื้อหนุนประกอบกันให้ครบทั้ง3ด้าน ได้แก่ ด้านที่1.-การให้ความรู้ ก่อน ตาม"แสงเงินแสงทองของชีวิต"ที่เสนอไว้ข้างต้นถ้าปฏิบัติตามจะได้ความรู้มานำเป็นแนวปฏิบัติเองไม่ต้องมีใครบังคับ แต่ถึงมีการบังคับก็ไม่เดือนร้อน เพราะ ช่วยควบคุมให้ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องไป ตลอด และ ยังมาช่วยกำกับผู้อื่นให้ร่วมปฏิบัติตามด้วย เกิดเป็นวัฒนธรรมของสังคมอันดี ด้านที่2.-การรวมตัวกันของผู้มีความรู้เป็นชุมชน นำความรู้มาปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมชุมชน ทำให้ทุกคนในสังคมปฏิบัติเป็นเรื่องปกติที่ต้องปฏิบัติ และ ด้านที่3.-ต้องมีการออกกฏหมายมากำกับอีกชั้นหนี่ง ถ้าไม่ปฏิบัติมีการลงโทษ เป็นการบังคับให้ต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้มีกฏหมาย ก็ยังพบมีคนละเมิดกฏหมายอยู่ เพราะ เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ไม่สามารถดูได้ตลอดเวลา และ/หรือ อาจไม่มีคุณภาพ ผู้เขียนจึงขอเรียนเสนอท่านอาจารย์ ประเวศ วะสี หรือท่านผู้อ่าน ส่งเรื่อง"แสงเงินแสงทองของชีวิตคือ?????" http://gotoknow.org/blog/doctor000/33313 ไปให้ท่านอ่าน ถ้าท่านเห็นด้วยจะได้เป็นแกนนำ นำเสนอความเห็นต่อสภาผู้แทนราษฏร ให้มีการออกกฏหมาย"พลังแผ่นดิน"ขึ้นใช้ (ไม่ทราบมีกฏหมายนี้แล้วหรือยัง)จะแก้ปัญหาการทำผิดกฏหมาย รวมถึงการคอรัปชั่นได้อย่างมาก เนื่องจากการกระทำอะไรก็ตามย่อมมี ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ จะเป็นผู้ชี้เบาะแสให้เจ้าหน้าที่กฏหมายนำมาสอบสวน เป็นด้านที่สี่ กลายเป็น "สี่เหลี่ยมเขยื้อนภูเขา" เนื้อหาของกฏหมาย"พลังแผ่นดิน" คือให้มีการกล่าวโทษ ผู้กระทำผิด โดยการถ่ายภาพ/วิดิโอคลิป จากโทรศัพท์มือถือ หรือ หลักฐาน ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้อัยการสอบสวนหลักฐาน ต่างๆ ทางลับ ถ้ามีมูลจึงส่งฟ้องศาล และ ให้รางวัลนำจับตามกฏหมายที่บัญญัติไว้ ถ้าผิดจริง ถ้าสอบว่าไม่จริง ก็ระงับเรื่องไป ไม่ส่งฟ้องศาล และ ชี้แจงผู้ให้ข้อมูลให้ทราบความจริงต่อไป จะเกิดประชาชนมาร่วม เป็นพลังแผ่นดินคอยหาหลักฐานทำให้คนไม่กล้าทำผิดกฏหมาย เหมือนที่โทรทัศน์"ไอทีวี"นำมาใช้ โดยเสนอให้ประชาชนที่มีมือถือถ่ายรูป หรือ วิดิโอคลิปส่งให้ไอทีวี ทำข่าว แล้วได้ค่าข่าว