มีคำสอน จากหนังสือธรรมะ เรื่อง "แสงเงินแสงทองของชีวิต"ของพระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตโต)ปัจจุบันเลื่อนชั้นเป็นพระพรหมคุณากร เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต.บางระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ท่านได้รับเลือกจาก "องค์การยูเนสโก" ให้ได้รับรางวัลระดับโลกว่าเป็น ผู้ให้ดวงปัญญาแก่ชาวโลก คำสอนจากหนังสือ "แสงเงินแสงทองของชีวิต"ดังกล่าว มีเนื้อหาดังนี้ ........

              เมื่อยามเช้าก่อนที่พระอาทิตย์จะพ้นขอบฟ้า จะมี แสงเงินแสงทอง ขึ้นมาให้เห็นก่อนว่าอีกไม่นานจะมีพระอาทิตย์ขึ้น เช่นเดียวกับดวงปัญญาก่อนที่จะได้มา ก็ต้องมีแสงเงินแสงทอง เกิดขึ้นมาก่อนเช่นกัน ดังนั้น ถ้าผู้อ่านบทความนี้แล้วปฏิบัติตาม จะได้ แสงแห่งดวงปัญญา ไว้คอยชี้ทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง  แนวทางแสงเงินแสงทอง 7 แสงตามคำสอนก่อนที่ดวงป้ญญาจะเกิดขึ้น มีดังต่อไปนี้....

แสงที่ 1 กัลยาณมิตสัมปทา คือ การแสวงหาความรู้ เป็นแสงแรกเริ่มของดวงปัญญา ต้องมีเพื่อน หรือ มีสื่อให้ความรู้ต่างๆ เป็นผู้ให้ หรือ เป็นที่ให้ความรู้   ...สื่อที่สำคัญในยุคปัจจุบัน  ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เนต มีการนำมาใช้ ดัง ตัวอย่าง e-learning ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น การค้นหาสิ่งที่อยากรู้ทาง www.google.co.th ลองคลิกเข้ามาแล้วลองพิมพ์ชื่อเพื่อน หรือ สิ่งที่อยากรู้ลงไปในช่องว่างที่ใช้ค้นหา ถ้ามีโพสท์ไว้ในเนต จะสามารถเชื่อมไปถึงได้ หรือ ที่ www.gotoknow.org เป็นเวบภาษาไทย ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกเวบได้ฟรี สมัครแล้วจะได้เวบบอร์กของตนเองสำหรับเผยแพร่ นอกจากอ่านของผู้อื่น มาเป็นบุคคลที่จะให้ความรู้(กัลยาณมิตร)ด้วย 

               สำหรับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ที่ผู้เขียนบล็อกทำงานด้านนสุขภาพอยู่ ได้นำมาเสนอที่ด้านล่างนี้แล้ว เป็นบทความที่ได้มาจากการค้นหาความรู้เป็นงานอดิเรก จากแหล่งความรู้ต่างๆ และ จากประสบการณ์การดูแลสุขภาพ มาบันทึกไว้นำเสนอ เชิญผู้อ่านเข้าดูได้เปรียบเป็นแสงที่ 1. ของดวงปัญญา

แสงที่ 2 ศีลสัมปทา คือ การนำความรู้ที่ได้จากแสงที่1 มาประยุกต์เรียบเรียงเป็นข้อควรปฏิบัติของตนเอง ตามความรู้จากแสงที่1ที่ได้มา 

แสงที่ 3 ฉันทสัมปทา คือ การพึงพอใจที่จะปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติจากแสงที่ 2 เองโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ไม่ต้องมีกฏหมาย ไม่ต้องมีคนเห็นก็ปฏิบัติอยู่เป็นนิสัย เป็นต้น

แสงที่ 4 อัตตสัมปทา คือ การเชื่อมั่นตนเองว่ามีความสามารถที่จะปฏิบัติได้ ตามข้อควรปฏิบัติจากแสง ที่ 2 ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในการปฏิบัติ "ความดีย่อมทำยาก แต่ผลที่ได้จะคุ้มค่ากับการปฏิบัติ"

แสงที่ 5 ทิฏฐิสัมปทา คือ มีความเชื่อในเหตุ-ผล เชื่อในหลักวิทยาศาสตร์ ว่าถ้าทำตามความรู้ที่ได้มา(แสงที่ 1.)แล้วนำมาทำเป็นข้อควรปฏิบัติ (แสงที่ 2) แล้ว ผลที่ได้จะเป็นไปตามการปฏิบัติตามความรู้นั่นเอง

แสงที่ 6 อัปปมาทสัมปทา คือ มีความไม่ประมาท รีบปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติ จากแสงที่ 2 ทันทีไม่รอไว้ก่อน "ความดีไม่มีเดี๋ยว ต้องทำทันที"

แสงที่ 7 โยนิโสมนสิการ คือ ดวงปัญญา เมื่อทำได้ครบ 6 แสงแล้ว แสงสุดท้ายที่จะเกิดขึ้น คือ แสงแห่ง"ดวงปัญญา" คอยนำทางเดินให้ถูกต้องที่เราต้องการ

สรุป : เมื่อทุกคนประพฤติตามคำสอนเรื่อง"แสงเงินแสงทองของชีวิต"แล้วเมื่อมีความรู้ที่ดีที่ถูกนำมาเผยแพร่ ก็จะเกิดการนำมาปฏิบัติเองโดยไม่ต้องมีการบังคับ ไม่ต้องมีกฏหมาย ถึงไม่มีคนเห็นก็ปฏิบัติเอง สังคมจะกลายเป็นสังคมที่พัฒนาให้ดีขึ้นตามความรู้ที่มีการค้นพบขึ้นใหม่ๆ

หมายเหตุ : ก่อนจะจบบทความนี้ ขอเพิ่มบทความที่ผู้เขียนได้เขียนให้ความรู้ด้านสุขภาพ ในหัวข้อข้างล่างนี้เชิญคลิกเข้ามาชมได้ครับ เปรียบเป็นแสงที่ 1 ของ"แสงเงินแสงทอง"ด้านสุขภาพ ดังนี้

1. แนวทางการวินิจฉัยโรค ที่เร็ว และ การดูแลสุขภาพ นอกจากให้ ยาอย่างเดียว แต่ให้ความรู้เรื่องที่ป่วยด้วย

http://www.gotoknow.org/archive/2006/05/10/20/22/04/e27971"

2. การดูแลทางด้านสาธารณสุขเบื้องต้น(ระดับปฐมภูมิ)ที่ประเทศอังกฤษและ

ฟินแลนด์ " 

http://www.gotoknow.org/archive/2006/05/07/19/42/31/e27272

3.  เวชศาสตร์ครอบครัวกับการปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ

http://www.gotoknow.org/archive/2006/05/09/17/39/14/e27725 

4. จุดประสงค์ของการมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและการมีแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

http://www.gotoknow.org/archive/2005/08/09/15/59/31/e2275

5. จุดประสงค์ของการแบ่งการดูแลสุขภาพเป็นรูปเครือข่ายสามระดับ

http://www.gotoknow.org/archive/2005/10/25/14/43/23/e5845

6. การเตรียมตัว เตรียมใจ (อาจต้องรอตามลำดับการมา) ก่อนมาพบแพทย์ เพื่อให้ได้

ความสะดวก และ ความพึงพอใจ

http://www.gotoknow.org/archive/2006/05/09/20/26/59/e27743

7.ใน"เวบไซด์ของกระทรวงสาธารณสุข"คลิกเข้าไป แล้วคลิก"ข่าววันนี้" เมื่อเข้าไปในเวบไซด์

http://www.moph.go.th/