บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การแสวงหาความรู้และนำมาปฏิบัติเองโดยไม่ต้องมีการบังคับให้ทำ