ความเห็น 38712

KM (แนวปฏิบัติ) : 35. องค์กรเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ดิฉันอ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ ของท่านแล้วประทับใจมากค่ะ 

ยุพิน