ความเห็น 385498

ความยากจนในสังคมและภาคเกษตรกรรมของไทย (๑๕) : สังคมที่ขาด “จิตวิญญาณ???”

ทำอย่างไรสินค้าเกษตร จะคิดต้นทุน กำไร แบบสินค้าอุตสาหกรรมได้ เท่าที่เป็นอยู่มันขาดทุน เพราะระบบขายมันไม่ทัดเทียมกัน แต่อยู่สังคมเดียวกัน ถ้าปลุกกินเยอะ สินค้าเกษตรถึงจะขึ้นราคา เอาที่ดินมาปลูกป่า ลดพื้นที่เพาะปลูก สินค่าเกษตรถึงจะขึ้น