ความเห็น 362879

ท่มา

อำเภอเมือง
เขียนเมื่อ 
 เคยไปดูการอันเชิญพระอุปคุตท่ีอำเภอธาตุพนมมาแล้ว   (รติกานนท์ อำเภอเมืองเลย)