ความเห็น 3155211

สะท้อนความรู้จากหัวข้อ Perspective on health practice in occupational therapy during the COVID-19 pandemic

เขียนเมื่อ 

บทความอ่านง่ายกระชับมีตัวอย่างชัดเจน ทำให้เห็นภาพได้ง่าย มีการสรุปประเด็นไว้เป็นข้อ ๆ