ความเห็น 3155055

ทดสอบนศ.ก.บ.

[email protected]
IP: xxx.53.33.37
เขียนเมื่อ 

นางสาวฮานีฟา อิแต 6223035 PTOTก. วัยทำงานเหนื่อยล้าเพราะบ้างาน ไม่ชอบออกกำลังกายตอบ F.Wrap เพราะวิธีการบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบนี้เน้นส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีชีวิตที่ดีขึ้น และให้ผู้รับบริการสามารถกลับไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพข. ครูกลุ้มใจกับเด็กนักเรียนซน ไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้นตอบ H.Sensory group เพราะเป็นการเน้นการกระตุ้นการรับความรู้สึก เช่น การมองเห็น การรับสัมผัส และช่วยส่งเสริมให้มีความสนใจ จดจ่อ และเพิ่มสมาธิในตัวเด็กอีกด้วยค. วัยรุ่นติดสารเสพติดขาดความรับผิดชอบทำงานตอบ B.Social Training skill เพราะเป็นทักษะที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเข้าสังคม การวางตัว เสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ทำให้ผู้รับบริการมีความกล้าที่จะทำงานและมีจิตจดจ่อในกิจกรรมหรืองานที่ทำง. วัยทำงานซึมเศร้า คาดหวังสูงกับหัวหน้างานตอบ D.Assertive skill เพราะเน้นการพูดคุยอย่างมีเหตุผล เสริมสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคุลจ. สูงวัยหลงลืมการทานยาตอนเช้าตอบ C.Reminiscence Teqnique เพราะเป็นการบำบัดที่นิยมใช้กับผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านความจำ การใช้เทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มการทำงานของสมองให้เกิดการคิดส่งผลต่อความจำที่ดีขึ้นฉ. นักกิจกรรมบำบัดอยากช่วยออทิสติกอารมณ์เสีย ท้องผูกตอบ I.Nutrition เพราะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตช. ลูกวัยรุ่นต้องดูแลแม่ซึมเศร้าและพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากตอบ G.Therapeutic Alliance เพราะเป็นกระบวนการบำบัดที่เน้นให้มีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ทั้งในตัวผู้บำบัดและตัวรับบริการ และตัวผู้รับบริการกับคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยซ. พี่น้องจิตเภทมีความหวังกลับไปทำงานหารายได้ตอบ E.Stage of Change model เป็นmodel ที่ให้ความสนใจใจเกี่ยวกับความต้องการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงของตัวผู้รับบริการ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยเจตนาฌ. นักศึกษากังวลการนำเสนอหน้าชั้นเรียนตอบ A.Group therapy เพราะให้ผู้รับบริการเกิดความคุ้นเคย ได้เรียนรู้และมีความมั่นใจในตนเอง ก่อนลงมือทำในสถานการณ์จริง